БААБАР Нүүдэл суудал......Зиаг БААБАР даргын хавтасыг хийлээ, 1 2дугаар боть,